Haitel Public Pay Phone Gonaives Haiti

Haitel Public Pay Phone Gonaives Haiti

next...previous...

Back to Photo list...

haitel public pay phone

Write a comment

Look at this photo, Haitel Public Pay Phone Gonaives Haiti, taken while traveling in Haiti through the city of Gonaives